Inovácie

Spoločnosť Softea s v spolupráci so spoločnosťou Millennium uspela vo výzve, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán. Nenávratný finančný príspevok, ktorý sme získali, použijeme na spoločný vývoj inovatívnych nástrojov, ktoré zdigitalizujú firemné procesy.

Nakoľko sme veľkými fanúšikmi inovácií, rozhodli sme sa zareagovať na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorý by bolo možné využiť na vývoj vlastného produktu.

Zverejnená výzva sa zameriava na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach stratégie RIS3 SK v Bratislavskom kraji.

Hlavným cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie a praktické uplatnenie inovácií produktu alebo procesu a ich zavedenie do produkčného procesu prostredníctvom výskumno-vývojových aktivít a inovačných opatrení.

Elektronizácia interných procesov

Do výzvy sme sa zapojili s návrhom projektu: „Inovatívny nástroj na tvorbu formulárov“. Cieľom projektu je priniesť na trh univerzálny produkt na tvorbu formulárov, ktorý zdigitalizuje viaceré procesy v spoločnostiach.

„Počas našej dlhoročnej praxe sme sa neraz stretli s tým, že mnohé spoločnosti nemali zdigitalizované interné procesy a potrebovali s tým pomôcť. S takýmito požiadavkami sa neustále stretávame aj dnes. Obracajú sa na nás spoločnosti, ktoré narážajú na limity manažovania internej agendy cez e-maily, Word, Excel dokumenty alebo papierové formuláre. Zapojením sa do zverejnenej výzvy sme sa rozhodli podporiť digitálnu transformáciu firiem. Na základe našich skúseností vieme, že elektronizácia procesov dokáže priniesť manažmentu väčší prehľad o prebiehajúcich aktivitách, efektívnejšie využitie pracovného času pre zamestnancov či zautomatizovanie rutinných činností.“ – Miroslav Krempaský, Millennium CEO

Uvedomujeme si aj to, že vďaka online nástrojom sa z firiem vytratí veľké množstvo papierových dokumentov, ktoré odrazu nadobudnú elektronickú podobu. To v určitej miere prispeje k ochrane životného prostredia, na čom nám veľmi záleží.

Projekt s podporou Európskej únie

Celý projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a bude sa realizovať do konca roka 2022. Jeho súčasťou budú viaceré fázy zahrňujúce výskumnú časť, vývoj, implementáciu nástrojov a realizáciu inovačných opatrení.

Výskumná časť projektu bude zahŕňať vývoj formulárov na rôznych platformách. Výsledkom projektu budú nástroje, ktorých hlavný prínos bude spočívať najmä v digitalizácii procesov širokého spektra firemných agend.

Naša spoločnosť získala nenávratný finančný príspevok vo výške 384 425,29 EUR.